المان دهکده شیلتاخ دهکده شیلتاخ به المانی schiltach در ایالت بادن – وورتمبرگ المان واقع شده است .