آژانس هواپیمایی الهه سفرآژانس هواپیمایی الهه سفر
فراموشی رمز عبور ؟

تور آنتالیا نوروز ۱۴۰۳

تور آنتالیا نوروز ۱۴۰۳

۶ شب و ۷ روز 

۲۷ اسفند و ۷ فروردین، ﺑﺎ ﭘﺮواز تیلویند­­

نام هتل درجه هتل منطقه اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک ۶-۱۲ سال
ORANGE COUNTY BELEK ۵* UALL BELEK ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۹۰۰,۰۰۰
ORANGE COUNTY KEMER ۵* UALL KEMER ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۴,۴۰۰,۰۰۰
MIRAGE PARK RESORT ۵* UALL KEMER ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ ۶۵,۱۰۰,۰۰۰ ۳۵,۶۰۰,۰۰۰
ASTERIA KREMLIN PALACE ۵* UALL KUNDU ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ ۶۵,۱۰۰,۰۰۰ ۳۵,۶۰۰,۰۰۰
DELPHIN BE GRAND ۵* UALL KUNDU ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
GLORIA SERERNTY RESORT ۵* UALL BELEK ۸۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴۹,۲۰۰,۰۰۰
GLORIA VERDE RESORT ۵* UALL BELEK ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
DELPHIN IMPERIAL ۵* UALL KUNDU ۶۴,۳۰۰,۰۰۰ ۸۳,۲۰۰,۰۰۰ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰
ELA EXELLENCE RESORT ۵* UALL BELEK ۶۸,۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۹۰۰,۰۰۰ ۴۳,۱۰۰,۰۰۰

 

    نرخ کودک بدون تخت  ۲۵/۹۹۰/۰۰۰ تومان است. نرخ نوزاد ۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان است

 

­­۲۸ و ۲۹ اسفند و ۱ تا ۶ فروردین، ﺑﺎ ﭘﺮواز تیلویند

نام هتل درجه هتل منطقه اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک ۶-۱۲ سال
ORANGE COUNTY BELEK ۵* UALL BELEK ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۰۰,۰۰۰
ORANGE COUNTY KEMER ۵* UALL KEMER ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳۷,۴۰۰,۰۰۰
MIRAGE PARK RESORT ۵* UALL KEMER ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ ۶۸,۱۰۰,۰۰۰ ۳۸,۶۰۰,۰۰۰
ASTERIA KREMLIN PALACE ۵* UALL KUNDU ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ ۶۸,۱۰۰,۰۰۰ ۳۸,۶۰۰,۰۰۰
DELPHIN BE GRAND ۵* UALL KUNDU ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
GLORIA SERERNTY RESORT ۵* UALL BELEK ۸۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰,۰۰۰
GLORIA VERDE RESORT ۵* UALL BELEK ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
DELPHIN IMPERIAL ۵* UALL KUNDU ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ ۸۶,۲۰۰,۰۰۰ ۴۴,۶۰۰,۰۰۰
ELA EXELLENCE RESORT ۵* UALL BELEK ۷۱,۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۹۰۰,۰۰۰ ۴۶,۱۰۰,۰۰۰

 

    نرخ کودک بدون تخت ۲۸.۹۹۰.۰۰۰ تومان است. نرخ نوزاد ۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان است

پکیج در تاریخ های ۲ فروردین ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان و تاریخ های ۳و ۴ و ۵ فروردین شامل ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ می باشد.  

­­

۲۴ و ۲۵ اسفند و ۸ و ۹و ۱۰ فروردین، ﺑﺎ ﭘﺮواز تیلویند

نام هتل درجه هتل منطقه اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک ۶-۱۲ سال
ORANGE COUNTY BELEK ۵* UALL BELEK ۳۳.۴۰۰.۰۰۰ ۴۵.۵۰۰.۰۰۰ ۲۴.۹۰۰.۰۰۰
ORANGE COUNTY KEMER ۵* UALL KEMER ۳۸.۲۰۰.۰۰۰ ۵۱.۹۰۰.۰۰۰ ۲۶.۴۰۰.۰۰۰
MIRAGE PARK RESORT ۵* UALL KEMER ۴۱.۲۰۰.۰۰۰ ۵۷.۱۰۰.۰۰۰ ۲۷.۶۰۰.۰۰۰
ASTERIA KREMLIN PALACE ۵* UALL KUNDU ۴۱.۲۰۰.۰۰۰ ۵۷.۱۰۰.۰۰۰ ۲۷.۶۰۰.۰۰۰
DELPHIN BE GRAND ۵* UALL KUNDU ۵۴.۸۰۰.۰۰۰ ۷۲.۹۰۰.۰۰۰ ۳۳.۰۰۰.۰۰۰
GLORIA SERERNTY RESORT ۵* UALL BELEK ۷۲.۲۰۰.۰۰۰ ۱۰۳.۶۰۰.۰۰۰ ۴۱.۲۰۰.۰۰۰
GLORIA VERDE RESORT ۵* UALL BELEK ۵۴.۸۰۰.۰۰۰ ۷۲.۹۰۰.۰۰۰ ۳۳.۰۰۰.۰۰۰
DELPHIN IMPERIAL ۵* UALL KUNDU ۵۶.۳۰۰.۰۰۰ ۷۵.۲۰۰.۰۰۰ ۳۳.۶۰۰.۰۰۰
ELA EXELLENCE RESORT ۵* UALL BELEK ۶۰.۱۰۰.۰۰۰ ۸۰.۹۰۰.۰۰۰ ۳۵.۱۰۰.۰۰۰

خدمات پرواز: ۶ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ + ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﭘﺮواز تیلویند +ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ و راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن + ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ

توضیحات : ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎﺑﺖ (ﺣﺪاﻗﻞ۶ ﻣﺎه)و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آژاﻧﺲ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و آژاﻧﺲ الهه سفر در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

قیمت ها به تومان بوده و پرداخت ۵۰% از کل تور هنگام رزرو الزامیست.

در صورت افزایش نرخ ارز ما به التفاوت دریافت می گردد و در صورت عدم واریزی و تغییر مبلغ قرارداد از سوی شرکت الهه سفر کلیه ی مسئولیت ها به عهده درخواست کننده می باشد.
( در صورت تسویه در روز ثبت شامل افزایش نرخ نمی شود.)

    نرخ کودک بدون تخت  ۲۰/۹۹۰/۰۰۰ تومان است. نرخ نوزاد ۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان است.

  پکیج در تاریخ ۹ فروردین شامل ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان و ۱۰ فروردین شامل ۲.۰۰۰.۰۰۰ افزایش نرخ می باشد