آژانس هواپیمایی الهه سفرآژانس هواپیمایی الهه سفر
فراموشی رمز عبور ؟

تورهای اروپایی تابستان ۱۴۰۲

تورهای اروپایی تابستان

( از ۸ روز الی ۱۳ روزه )

۱ ایتالیا ( ۸ روزه )

۷ شب رم

۲تخته ۱۵۹۰ یورو + هزینه پرواز ایران ایر ۹ شهریور
۱تخته ۲۵۹۰ یورو + هزینه پرواز
۲ ایتالیا فرانسه ( ۹ روزه )

۳ شب رم + ۲ شب ونیز + ۳ شب پاریس

۲تخته ۲۴۹۰  یورو + هزینه پرواز ایران ایر ۹ شهریور
۱تخته ۳۵۹۰  یورو + هزینه پرواز
۳ اسپانیا ( ۷ روزه )

۶ شب مادرید

۲تخته ۱۷۹۰ یورو + هزینه پرواز قطر ایرویز ۳۰ مرداد

۲۰ شهریور

۱تخته ۲۷۹۰ یورو + هزینه پرواز
۴ اسپانیا ( ۷ روزه )

۳ شب مادرید + ۳ شب بارسلون

۲تخته ۱۹۹۰ یورو + هزینه پرواز قطر ایرویز ۳۰ مرداد

۲۰ شهریور

۱تخته ۳۰۹۰ یورو + هزینه پرواز
۵ ایتالیا ( ۷ روزه )

۳ شب رم + ۳ شب میلان

۲تخته ۱۹۹۰ یورو + هزینه پرواز ایران ایر ۹ شهریور
۱تخته ۲۹۹۰ یورو + هزینه پرواز
۶ سوئیس ( ۷ روزه )

۶ شب زوریخ

۲تخته ۱۸۹۰ یورو + هزینه پرواز قطر ایرویز ۲۵ شهریور
۱تخته ۲۸۹۰ یورو + هزینه پرواز
۷ سوئیس اسپانیا ( ۹ روزه )

۴ شب زوریخ + ۴ شب بارسلون

۲تخته ۲۴۹۰ یورو + هزینه پرواز قطر ایرویز ۲۵ شهریور
۱تخته ۳۵۹۰ یورو + هزینه پرواز
۸ اسپانیا فرانسه ( ۹ روزه )

۴ شب بارسلون + ۴ شب پاریس

۲تخته ۲۱۹۰ یورو + هزینه پرواز قطر ایرویز ۳۰ مرداد

۲۰ شهریور

۱تخته ۳۲۹۰ یورو + هزینه پرواز
۹ سوئیس فرانسه ( ۹ روزه )

۴ شب زوریخ + ۴ شب پاریس

۲تخته ۲۵۹۰ یورو + هزینه پرواز قطر ایرویز ۲۵ شهریور
۱تخته ۳۶۹۰ یورو + هزینه پرواز
۱۰ فرانسه ایتالیا ( ۹ روزه )

۴ شب پاریس + ۴ شب رم

۲تخته ۲۳۹۰ یورو + هزینه پرواز قطر ایرویز ۳ شهریور

۱۷ شهریور

۱تخته ۳۵۹۰ یورو + هزینه پرواز
۱۱ فرانسه ( ۷ روزه )

۶ شب پاریس

۲تخته ۱۷۹۰ یورو + هزینه پرواز قطر ایرویز ۳ شهریور

۱۷ شهریور

۱تخته ۲۶۹۰ یورو + هزینه پرواز
۱۲ سوئیس ایتالیا ( ۹ روزه )

۴ شب زوریخ + ۴ شب رم  

۲تخته ۲۴۹۰ یورو + هزینه پرواز قطر ایرویز ۲۵ شهریور
۱تخته ۳۵۹۰ یورو + هزینه پرواز
۱۳ ایتالیا اسپانیا فرانسه ( ۱۳ روزه )

۴ شب رم + ۴ شب بارسلون + ۴ شب پاریس

۲تخته ۳۴۹۰ یورو + هزینه پرواز قطر ایرویز ۱۶ شهریور
۱تخته ۴۷۹۰ یورو + هزینه پرواز