آب و هوای شهر ونیز، گرم و بخار آلود است، دلیل آن هم قطعا وجود آب در خیابان های این شهر است. در طول زمستان در این شهر برف می بارد اما نه در آن حد که دردسر ساز شود. به طور کلی در تمام طول سال ممکن است باران ببارد، بهترین زمان برای سفر به این شهر بهار و پاییز است زیرا شرایط هوایی مطلوبی در شهر ونیز پابرجاست. سعی کنید لباس مناسب با خودتان در این سفر داشته باشید زیرا هر لحظه ممکن است که ونیز با یک باران شدید شما را غافلگیر کند.

1431158144 venice santa maria salute 1920x1080